Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap zijn een aantal bijzondere bevoegdheden vastgelegd. Het betreft hier het advies- of instemmingsrecht dat de MR heeft over een voorgenomen besluit van het bestuur. Belangrijke, veelal beleidsmatige ontwikkelingen binnen de school worden door directie of bestuur besproken in deze raad. De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee leden uit het team en twee leden uit de oudergeleding.

Daarnaast zijn adviserende ouderleden toegevoegd. Zij denken mee en adviseren. Zij hebben echter geen advies- of instemmingsrecht.

De MR werkt met een reglement. Dit reglement ligt ter inzage op school. Zaken die niet alleen voor onze school gelden, maar voor alle scholen onder het overkoepelend bestuur, worden besproken in een gekozen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De leden van de  MR op basisschool St. Jan vindt u in de bijlage hieronder:  "Smoelenboek".

Mari Kokke en/of Monique van Eert vertegenwoordigen het bestuur van SKOZOK in het overleg.