Ouderraad

De ouders van onze school vormen samen de oudervereniging, die er op gericht is de samenwerking tussen ouders, school en personeel te bevorderen. U als ouder bent automatisch lid van deze vereniging, tenzij u uitdrukkelijk te kennen geeft dit lidmaatschap niet te wensen.

Het bestuur van de oudervereniging heet “Ouderraad” (OR) en bestaat op onze school uit 9 gekozen leden (ouders). De namen en gezichten van deze leden vindt u in de bijlage hieronder: "Smoelenboek". 

De Ouderraad houdt zich vooral bezig met het organiseren van activiteiten, zoals uitstapjes, kamp en vieringen rondom de feestdagen en vele hand-en spandiensten. Zij maken gebruik van hulpouders die zich in het begin van het schooljaar of (via het Jannemanneke) tussendoor hebben aangemeld. Op iedere school vinden vele extra activiteiten plaats. Op een kleine school worden dezelfde activiteiten georganiseerd door een kleine groep mensen. Daarom vragen we vaak om hulp van u als ouder. Als u in de gelegenheid bent ons te helpen waarderen we dat zeer. Het is natuurlijk niet verplicht, en niet voor iedere ouder even makkelijk te organiseren. Daar hebben wij alle begrip voor. 

Een klassenouder ondersteunt de leerkracht bij het organiseren van verschillende activiteiten.

De financiering van deze activiteiten gebeurt hoofdzakelijk uit de ouderbijdrage.

Het huishoudelijk reglement van de ouderraad ligt ter inzage op school. 

 

De ouderbijdrage

De ouderbijdrage is op onze school een aangelegenheid die geheel door de Ouderraad geregeld en beheerd wordt. Dit geschiedt op vrijwillige basis en komt ten goede aan de kinderen. Alle ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een persoonlijke brief van de penningmeester, waarin wij de verschuldigde contributie vermelden. De ouderbijdrage is €20, - per kind en wordt overgemaakt op rekeningnummer 1212 87 521 van de Rabobank Leende, t.n.v.Vrienden van St. Jan, inzake ouderraad, Leende.

Voor de verantwoording van deze gelden, kunnen wij verwijzen naar het jaarverslag van deze vereniging.

 

Lidmaatschap vereniging “Vrienden van St.-Jan” 

Iedere ouder, en iedere inwoner van Leenderstrijp, kan lid worden van deze vereniging, die zich als doel heeft gesteld goed onderwijs in Leende-Strijp te ondersteunen. Bij inschrijving krijgen ouders een informatiefoldertje en een informatieadres uitgereikt.  De kosten voor het lidmaatschap zijn vanaf 2012  vastgesteld op €7,50. 

OR Notulen schooljaar 2016-2017